Откъде да започна?

Ще ви разкажа една история за това колко велика може да бъде любовта.

Сладката история за любовта, която е стара колкото морето,

простата истина за любовта, която самата тя ми донесе.

Откъде да тръгна...

Може би с нейното първо "Здравей"...

Тя даде нов смисъл на опустелия ми свят

Колко ли дълго тя може да продължи?

Може ли да се измери с часовете на деня?

Нямам отговори, но това мога да кажа -

Знам, че ще се нуждая от нея, докато звездите изгорят

и ще я има...

Тя изпълва сърцето ми с много специални неща -

с ангелски песни, с диви мечтания,

тя изпълва душата ми с толкова много любов, 

че където и да ходя, аз никога не съм сам.

Заобиколен от нея кой може да се чувства сам?

Посягам за ръката и - тя винаги е там...

Колко ли дълго това ще продължи?

Може ли любовта да бъде измерена с часовете от деня?

Нямам отговори, но това мога да кажа -

Знам, че ще се нуждая от нея, докато звездите изгорят

и нея ще я има...


Where do I begin
To tell the story of how great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love she brings to me
Where do I start

With her first hello
She gave new meaning to this empty world of mine
There’d never be another love, another time
She came into my life and made the living fine
She fills my heart


   

 

 

    She fills my heart with very special things
    With angels songs , with wild imaginings
    She fills my soul with so much love
     That anywhere I go I’m never lonely
     With her around, who could be lonely
     I reach for her hand-it’s always there

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now but this much I can say
I know I’ll need her till the stars all burn away
And she’ll be there

Зарадвай някого, когото обичаш!


Да спасим детски живот!

http://kalin.50webs.com 

Free Web Counters
Free Hit Counter